Trajectcontroles in Asse

Om het verkeer in Asse aangenaam en veilig te houden, geldt in de dorpskernen een maximumsnelheid van 30 km/uur en zijn er tonnagebeperkingen. Vanaf 4 maart 2024 worden trajectcontroles ingezet om deze twee maatregelen te handhaven.

Omschrijving

Onder de noemer ‘Asse schakelt’ bundelen we alle projecten die Asse in de toekomst veiliger, vlotter en vriendelijker maken. Dit voor alle weggebruikers, van jong tot oud, mobiel of minder mobiel. Verschillende projecten vormen de schakels om deze ambitie te realiseren, waaronder de invoering van een tonnagebeperking van max. 3,5 ton en snelheidszones van 30 km/uur. Elk van deze schakels is cruciaal om de mobiliteit in Asse te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.

Wat is een zone 30?

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/uur.

Wat is een tonnagebeperking 3,5 ton?

Dat is een verbod op doorgaand verkeer zwaarder dan 3,5 ton dat niet gericht is op leveringen in straten en wijken in Asse. Het is de bedoeling dat het zwaar vervoer steeds de hoofdwegen gebruikt. Doorgaand zwaar verkeer heeft niets te zoeken in onze woonwijken, en draagt niet bij tot een veiliger verkeer. Bestemmingsverkeer zwaarder dan 3,5 ton (zoals leveringen, busdiensten, landbouwvoertuigen) kan wel nog steeds. 

Wat is een trajectcontrole?

Een ANPR-trajectcontrole is een middel om ervoor te zorgen dat iedereen de maximaal toegelaten snelheid respecteert. Via camera's wordt ieder voertuig geregistreerd wanneer het een zone binnenrijdt en weer verlaat. De camera’s meten de gemiddelde snelheid over een langere afstand. Rij je te snel tussen de meetpunten? Dan wordt je nummerplaat doorgestuurd naar de politie en mag je een boete verwachten.

Waarom kiezen we voor trajectcontroles in plaats van flitspalen of bemande controles?

Overdreven of onaangepaste snelheid is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen, met gewonden of zelfs doden tot gevolg. Om de veiligheid en leefbaarheid voor onze inwoners te verhogen, willen we een aangepaste snelheid afdwingen. Dat kwamen we met alle partijen van de gemeenteraad overeen.

Het inzetten van ANPR-trajectcontroles om de snelheid te controleren, kan helpen om de veiligheid en de leefbaarheid te verhogen: zo zorgen trajectcontroles in tegenstelling tot flitspalen voor een gelijkmatigere verkeersstroom en een rustiger wegbeeld. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders vaak plots af, om daarna opnieuw op te trekken.

ANPR-controles werken, in tegenstelling tot bemande controles, dag en nacht en 7 dagen op 7. Dankzij de ANPR-controles op de meest cruciale plaatsen, kunnen we de bemande controles nog gerichter inzetten op andere plaatsen.

Waar komen deze trajectcontroles en waarom?

Het trajectcontrolesysteem zal initieel voor de volgende 7 trajecten gelden:

  • Kobbegem, Ganzenbos - Langestraat
  • Asse-centrum, Muurveld - Boekfos - Bloklaan
  • Bekkerzeel, Schutstraat - Boterberg
  • Asbeek, Asbeekstraat - Kespier - Varent
  • Mollem, Kasteelstraat
  • Relegem, Dorpsstraat - Poverstraat
  • Zellik-centrum, Brusselsesteenweg

In onze gemeente zijn nog een aantal locaties waar een trajectcontrole mogelijk nuttig of nodig kan zijn. In eerste instantie focust het bestuur op bovenstaande dorpskernen omwille van de activiteiten en functies die er zijn, zoals onderwijs en fietsroutes. Ook de hoge concentratie aan en combinatie van actieve weggebruikers en gemotoriseerd verkeer, de aansluiting met woonwijken en de bestaande infrastructuur spelen een rol. Dit wil niet zeggen dat er in de verdere toekomst geen andere trajecten in aanmerking kunnen komen.

Wie voert de trajectcontroles uit?

De gemeente sloot met de firma TaaS een concessieovereenkomst af. De gemeente betaalt enkel op basis van het aantal vastgestelde overtredingen. Indien er in een bepaald traject geen overtredingen gemaakt worden, moet de gemeente hier ook niets betalen. Het risico van de
investering ligt hiermee volledig bij TaaS. Enkel de overtreder betaalt dit systeem.

De firma TaaS heeft geen toegang tot persoonsgegevens of gegevens over de overtreding. Het systeem wordt gekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme, waarna enkel inspecteurs van de politie de vaststellingen doen en onafhankelijke sanctionerende ambtenaren (tewerkgesteld bij Haviland) overgaan tot het sanctioneren.

Sinds 1 februari 2021 hebben gemeentebesturen de mogelijkheid om GAS-boetes op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen in zones waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/uur, de zogenaamde GAS 5. De gemeente doet hierbij beroep op een onafhankelijk sanctionerend ambtenaar (Haviland) die de verwerking van de boete afhandelt.

We zetten in op handhaving van de regels. Het doel is vooral om ervoor te zorgen dat iedereen met een aangepaste snelheid rijdt. Op die manier is het veiliger en meer leefbaar in de dorpskernen en zorgen we voor een aangenamere buurt. Dan wordt het ook comfortabeler en veiliger voor trage weggebruikers en in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd.

Hoeveel bedraagt de boete voor een overtreding?

Rij je maximum 10 kilometer per uur te snel, dan betaal je 53 euro. Rij je nog sneller, dan verhoogt de boete per bijkomende kilometer per uur te snel. In onze gemeente bevinden alle trajectcontroles zich in de bebouwde kom (met maximum 50 km/uur) of in een zone 30. Het bedrag van de boete kan in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode. Dat is dan geen beslissing van de gemeente zelf.

Kan je verschillende boetes per dag krijgen?

Ja. Je kan op eenzelfde dag op een ander tracé ook een boete krijgen of meerdere boetes op eenzelfde tracé oplopen. Het signaal is duidelijk: we streven naar een gedragswijziging en hanteren de snelheidslimiet als veiligheidslimiet.

Trajecten op kaart

Eind februari valt bij alle Assenaren een infobrochure over deze trajectcontroles in de brievenbus. Je kan deze brochure hier ook downloaden. Daarnaast vind je hieronder een overzicht van alle trajectcontroles en zones 30, aangeduid op de kaart.

Aangepast op: donderdag 14 mrt 2024 om 14:12