Proclaimer

Gebruik van de website
Gemeente Asse besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en alle andere informatiekanalen en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven. Als de informatie die je vindt op deze website of via de andere eigen informatiekanalen (telefoon, e-mail, sociale media,...) tekortkomingen vertoont, dan zal Gemeente Asse al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website via info@asse.be. Wij streven ernaar om jouw melding zo snel mogelijk te behandelen. Gemeente Asse spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Gemeente Asse kan echter niet garanderen dat de website of andere informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter
Alle informatie op de website van Gemeente Asse en andere eigen informatiekanalen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet je altijd de bevoegde diensten van Gemeente Asse raadplegen. De informatie en de documenten die via de website en andere informatiekanalen ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. De beheerder van deze website en andere informatiekanalen kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door tekorten in het antwoord dat je via deze kanalen kreeg. De filmpjes die je op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Intellectuele eigendom
Wanneer we zelf tekst of beeldmateriaal van derden gebruiken, doen we er alles aan om hier vooraf toestemming voor de krijgen en de bron juist te vermelden. Mocht je de indruk hebben dat we hier iets over het hoofd hebben gezien, neem dan contact met ons op via info@asse.be.

Hyperlinks en verwijzingen  
Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Gemeente Asse beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en
informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens
Gemeente Asse hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en andere informatiekanalen beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien je contact opneemt met Gemeente Asse via de website, mail, chat, telefoonnummer,... dan kan in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de
bevoegde overheidsdienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Voor verdere vragen of het uitoefenen van jouw rechten kan je contact opnemen met de functionaris van de gegevensbescherming (data protection officer) via het mailadres privacy@asse.be.

Voor meer informatie omtrent de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens of wat jouw rechten zijn, verwijzen we naar onze privacyverklaring: https://www.asse.be/privacyverklaring.

Contact